FileMaker Server 18 Funkcje Opis Funkcje i opis
Przywracanie przy uruchamianiu Pliki FileMaker są teraz automatycznie odzyskiwane po awarii lub błędzie programowym. Rejestr przywracania na serwerze FileMaker weryfikuje wpisy bazy danych, gdy plik zostaje otwarty po raz pierwszy, przed dostępem klienta oraz jeśli plik nie został prawidłowo zamknięty.
Ulepszenia konsoli administratora serwera FileMaker Konsola administratora FileMaker Server ma nowe funkcje, takie jak: zmiana domyślnego czasu kopii bezpieczeństwa przy użyciu wiersza polecenia; wyświetlanie operacji harmonogramu skryptów zakończonych powodzeniem/niepowodzeniem; wyświetlanie bardziej przejrzystych opisów stanu bazy danych; wyświetlanie, kiedy ostatnio uruchomiono konsolę administratora.
Ulepszenia monitoringu serwera Łatwiej kontroluj zasoby i parametry serwera przy użyciu narzędzia monitorującego Zabbix, należącego do oprogramowania otwartego. Możesz nawet monitorować wiele serwerów jednocześnie.
Ulepszenia API danych FileMaker Ulepszone API danych FileMaker obsługuje metadane XML, takie jak nazwy skryptów, nazwy układów i schematy układów.
Standaryzacja API administracji FileMaker Nie jest to już wersja próbna – API administracji FileMaker w FileMaker Server opiera się teraz na specyfikacji OpenAPI.
Hiszpańska wersja FileMaker Server FileMaker Server ma teraz obsługę języka hiszpańskiego.
FileMaker Server 17 Funkcje Opis Funkcje i opis
Interfejs konsoli administratora FileMaker Server Nowy, sprawniej działający interfejs konsoli administratora, który pozwala na łatwiejsze wyświetlanie na ekranach różnych urządzeń o różnych rozmiarach.
Wersja próbna FileMaker Data API Korzystaj z API administratora FileMaker, aby zapewnić dostęp API REST do zarządzania i administracji FileMaker Server.
FileMaker Data API Nie jest to już funkcja wersji próbnej; ulepszony API danych FileMaker dodaje obsługę skryptów FileMaker Server, możliwość przesyłania plików do pól kontenerów oraz bardziej standardowy format API.
FileMaker Server 16 Funkcje Opis Funkcje & Opis
Okres próbny FileMaker Data API Użyj danych FileMaker w innych popularnych aplikacjach i usługach dzięki FileMaker Data API opartemu o REST w FileMaker Server w okresie próbnym.
Tableau Web Data Connector dla FileMaker Integruj swoje dane FileMaker z Tableau Desktop przy użyciu FileMaker Data API.
Obsługa plików PDF Drukuj pliki PDF faktur, etykiet, oznaczeń i innych dokumentów w FileMaker WebDirect. Zapisuj informacje jako pliki PDF, przy użyciu skryptów uruchamianych na FileMaker Server.
Obsługa OAuth 2.0 dla kont Wykorzystaj istniejące uwierzytelnienia kont Amazon, Google lub Microsoft Azure do logowania się w aplikacjach własnych FileMaker.
Więcej połączeń użytkowników FileMaker WebDirect obsługuje teraz maks. 500 użytkowników jednocześnie.
FileMaker Server 15 Funkcje Opis Funkcje & Opis
Obsługa urządzeń mobilnych przez FileMaker WebDirect Użyj swojego telefonu komórkowego, aby korzystać z aplikacji własnych w przeglądarce internetowej.
Obsługa większej liczby typów certyfikatów SSL Obsługiwane są teraz certyfikaty pośrednie, SAN oraz wildcard.
Formularz zamówienia podpisanego certyfikatu SLL Możesz łatwo zamawiać i instalować zewnętrzne certyfikaty pośrednie przy użyciu wbudowanego formularza zamawiania podpisanych certyfikatów.
Rejestr statystyk szczytowych wywołań Rejestr pokazuje 25 ostatnich wywołań od podłączonych klientów, których przetworzenie zajmuje najwięcej czasu.
Ulepszenie aktywnych zabezpieczeń Administratorzy mogą zapobiegać udostępnianiu aplikacji niezabezpieczonych hasłem na serwerze FileMaker.
Rozbudowane rejestry bezpieczeństwa Przeglądarka rejestrów konsoli administratora zawiera więcej komunikatów związanych z bezpieczeństwem, które można filtrować, by szybko i łatwo je identyfikować.
FileMaker Server 14 Funkcje Opis Funkcje & Opis
Obsługa przeglądarek mobilnych przez FileMaker WebDirect Korzystaj ze swojego tabletu, aby używać aplikacji FileMaker uruchamianej w przeglądarce.
Zmodyfikowany pasek narzędzi FileMaker WebDirect Funkcje i elementy, z których najczęściej korzystasz, na wyciągnięcie ręki. Pasek narzędzi FileMaker WebDirect
Ponowne połączenie z serwerem Jeśli połączenie z siecią lub serwer przestanie działać, FileMaker Pro automatycznie ponownie połączy się z serwerem FileMaker, gdy znów będzie dostępny.
Ulepszenie zabezpieczeń Ustaw poziom bezpieczeństwa hasła i podpowiedź w konsoli administratora serwera FileMaker.
FileMaker Server 13 Funkcje Opis Funkcje & Opis
FileMaker WebDirect Uruchom interaktywne aplikacje własne w przeglądarkach internetowych – bez znajomości programowania w sieci.
Zupełnie nowa konsola administratora Stworzona na nowo w języku HTML5, by zapewnić natychmiastowy, bezpieczny dostęp przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Nowy interfejs użytkownika wyraźnie pokazuje ważne alarmy, co ułatwia administrację.
Szyfrowanie baz danych Zastosuj wydajne szyfrowanie 256-bitowe AES, aby zabezpieczyć aplikacje udostępniane przez FileMaker Server 13.
Wskaźnik stanu szyfrowania Graficzny wskaźnik pojawia się przy bezpiecznym łączeniu z FileMaker Pro 13 do FileMaker Server 13.
Ulepszone zarządzanie certyfikatami SSL Przy instalacji na jednym komputerze wystarczy jeden certyfikat SSL, aby obsługiwać wszystkich klientów.
Przesyłanie do serwera Prześlij pliki do FileMaker Server 13 bezpośrednio z FileMaker Pro 13.
Usprawnienia w polach kontenerów Twórz kopie bezpieczeństwa baz danych niezależnie od danych pól kontenerów, aby planowe kopiowanie było jeszcze szybsze.
Konsolidacja portów TCP/IP Wystarczy otwarcie tylko 4 portów, aby komunikować się poza zaporą.
Wykonywanie skryptów na serwerze Uruchom skrypt na FileMaker Server 13, który może być wykorzystywany przez dowolnego klienta FileMaker.
FileMaker
Server 12
FileMaker
Server 12
Advanced
Funkcje Opis Funkcje & Opis
Szybsza obsługa WAN Szybsze pobieranie danych – mniej danych jest przesyłanych w sieci w obie strony.
Aplikacja 64-bitowa Więcej pamięci pozwala na szybszy i bardziej wydajny dostęp do danych. Na dysk zapisywane są tylko zmiany w danych.
Progresywne kopie bezpieczeństwa Dane, które zostały zmienione w pliku są gromadzone i włączane do podstawowej kopii bezpieczeństwa. Wybierz częstość sporządzania kopii pomiędzy 1-99 minut.
Usprawniony system publikacji w Internecie Stworzony na nowo system publikacji w Internecie może obsługiwać wiele żądań danych jednocześnie i bardziej wydajnie zarządza pamięcią.
Bardziej stabilna architektura Skrypty i wtyczki działają razem jako oddzielny proces. Progresywne kopie bezpieczeństwa również działają niezależnie.
Progresywne pobieranie plików Progresywnie pobieraj filmy i inne media do klienta FileMaker Pro. Przeglądaj rekordy nie czekając, aż pliki całkowicie się załadują.
  Więcej połączeń CWP Utwórz maks. 200 jednoczesnych połączeń Custom Web Publishing.
FileMaker
Server 11
FileMaker
Server 11
Advanced
Funkcje Opis Funkcje & Opis
Klonowanie kopiowanego pliku Podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa zapisz pustą wersję aplikacji, co pozwoli zachować jej schemat i architekturę, co przydaje się przy usuwaniu problemów.
Zapisywanie lub ładowanie harmonogramów Automatycznie zapisuj i ładuj swoje harmonogramy serwerów przy migracji na nowy sprzęt. Nie ma potrzeby odtwarzać ich ręcznie.
Określanie kont użytkowników Uzyskaj niezbędne przywileje dostępu, wybierając określone konto użytkownika, aby uruchomić skrypty na poziomie systemu.
Limity czasu skryptów Określ opcjonalne limity czasów dla harmonogramów skryptów, aby aplikacje działały efektywniej.
  Brak ograniczeń w udostępnianiu Brak ograniczeń liczby sieciowych klientów programu FileMaker Pro lub FileMaker Pro lub FileMaker Pro Advanced. Ograniczenia techniczne wynikają ze stosowanej konfiguracji sprzętowej, projektu aplikacji, systemu operacyjnego lub programu licencyjnego.
FileMaker
Server 10
FileMaker
Server 10
Advanced
Funkcje Opis Funkcje & Opis
Planowe skrypty systemowe Ustalaj harmonogramy skryptów importu, eksportu i wiadomości e-mail do automatycznego raportowania.
Wysyłanie poczty przy użyciu protokołu SMTP Wysyłaj pocztę przy użyciu protokołu SMTP, co przyspiesza komunikację.
Planowe weryfikacje Wyznaczaj automatyczne testy weryfikacji aplikacji, aby sprawdzić ich zgodność i występowanie błędów.
Usprawnione wyszukiwanie Żądania wyszukiwania działają szybciej, co poprawia wydajność całej grupy.
FileMaker
Server 9
FileMaker
Server 9
Advanced
Funkcje Opis Funkcje & Opis
Konsola administratora Administruj serwerem i konfiguruj go z jednolitej, wielosystemowej konsoli administracyjnej, którą można wywołać z dowolnego komputera w sieci.
Obsługa zewnętrznych źródeł danych SQL Twórz bezpieczne połączenia bieżące ze źródłami Microsoft SQL Server, Oracle oraz MySQL.
Powiadomienia e-mailowe Ustaw wysyłanie emaili po zakończeniu planowych działań lub jeśli wystąpił błąd.
Asystent przesyłania Prześlij swoje aplikacje na serwer.
Asystent tworzenia kopii bezpieczeństwa Możesz tworzyć automatyczne kopie bezpieczeństwa aplikacji według wybranego harmonogramu.
Skrypty po stronie serwera Możesz ustawić planowane wykonywanie skryptów na serwerze.
Bardzo szybka instalacja Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie w 20 minut lub mniej.
Obsługa protokołu IPv6 Obsługuje adresy IP w wersji 6 (IPv6).
Konfiguracja wielomaszynowa Obsługuje konfigurację wielomaszynową zapewniającą maksymalne możliwości dystrybucji.
FileMaker
Server 8
FileMaker
Server 8
Advanced
Funkcje Opis Funkcje & Opis
Kontrola zgodności przy otwieraniu Przeprowadza automatyczną kontrolę zgodności wszystkich plików na serwerze, co zwiększa niezawodność systemu.
FileMaker
Server 7
FileMaker
Server 7
Advanced
Funkcje Opis Funkcje & Opis
Wyszukiwania i obliczenia po stronie serwera Wykonuje wyszukiwania i obliczenia po stronie serwera zamiast klienta.
Funkcje sprzętowe Wykorzystuje wysokowydajne systemy zapisu na twardych dyskach i serwery wieloprocesorowe. Wykorzystuje dużą ilość pamięci RAM dzięki zaawansowanej pamięci podręcznej.
Zautomatyzowana konserwacja Przeprowadza konserwację na aktywnych aplikacjach, włącznie z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, gdy plik jest użytkowany.
Zautomatyzowane kopie bezpieczeństwa Możesz planować wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
Narzędzia administracyjne Możesz zdalnie kontrolować administrację, zmieniać ustawienia serwera i konfigurować system oraz zarządzać nim.
Active Directory/ Open Directory Stosuj zewnętrzne uwierzytelnianie poprzez Active Directory lub Open Directory.
Rozszerzenia XML Stosuj XML, aby tworzyć wyniki w wielu różnych formatach, takich jak CHTML, XHTML, RTF oraz XML.
Brak ograniczeń dotyczących tabel Brak ograniczeń co do liczby tabel. Ograniczenia techniczne wynikają tylko ze stosowanej konfiguracji sprzętowej, projektu bazy danych i systemu operacyjnego.