Co nowego

Wspaniałe nowe funkcje platformy FileMaker 18.

FileMaker Pro Advanced

Nowy interfejs użytkownika do importu danych

Łatwiej mapuj importowane dane źródłowe do pól FileMaker przy użyciu nowego okna dialogowego Mapowanie importowanych pól. Korzystaj z podpowiedzi podczas wpisywania zamiast przeciągania i upuszczania, aby znacznie zwiększyć wydajność. Określaj niestandardowe znaki podziału podczas importu plików określonego typu.

Zobacz film (EN)

Otwórz konkretną aplikację przy uruchomieniu

Zapewnij lepszą widoczność aplikacji przez użytkowników. Otwórz określoną aplikację przy uruchamianiu FileMaker Pro Advanced.

Porównanie wersji plików

Użyj kroku skryptu do wersji podglądowej, aby zapisać kopię pliku FileMaker jako XML. Użyj pliku XML, aby łatwiej porównywać zmiany i ulepszenia aplikacji własnej.

Kroki skryptu związane z plikami

Twórz skrypty, które czytają oraz zapisują zewnętrzne pliki danych i zarządzają nimi, aby zapisywać pliki rejestrów lub eksportować dane w niestandardowym formacie. Zastępuje wiele wtyczek w formie pliku.

Zobacz film (EN)

Rejestracja błędów skryptów

Teraz możesz łatwiej usuwać błędy z automatyzacji procedur. Użyj kroku podglądu, aby zapisać informacje o błędach skryptów do pliku rejestru.

Zobacz film (EN)

Funkcja obliczeń While

Ta funkcja obliczeń powtarza wyrażenie logiczne, gdy warunek jest prawdziwy, następnie zwraca wynik; zastępuje potrzebę stosowania specjalnych funkcji rekursywnych.

Zobacz film (EN)

Funkcja obliczeń SetRecursion

Określa maksymalną liczbę iteracji rekursji i pętli w wyrażeniu. Domyślny limit to 50 tys. iteracji, co ułatwia zatrzymanie rekursji lub przerwanie nieskończonej pętli. Limit ten można go zmniejszyć lub zwiększyć, korzystając z tej funkcji.

Zobacz film (EN)

Nowy dostęp do zarządzania bezpieczeństwem

Ten nowy zestaw uprawnień pozwala deweloperom przekazać zarządzanie dostępem do kont innym członkom zespołu, bez zapewniania pełnego dostępu do innych części pliku.

Okno dialogowe Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa

Uproszczone okno dialogowe Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa zwiększa efektywność zarządzania dostępem do aplikacji własnych.

Zobacz film (EN)

Zwiększenie bezpieczeństwa wtyczek

Sprawdź, czy Twoje wtyczki pochodzą z zaufanego źródła, zanim zostaną automatycznie załadowane przez aplikację FileMaker. W SDK wtyczek deweloperzy mogą cyfrowo podpisywać wtyczki. Przed załadowaniem niepodpisanej wtyczki użytkownicy otrzymują ostrzeżenie.

Domyślna ochrona dostępu do pliku

Uniemożliwia dostęp do danych i schematów w aplikacji własnej innym plikom FileMaker. Opcja „Zażądaj pełnych uprawnień dostępu przed użyciem odniesień do tego pliku” jest teraz domyślnie włączona w nowo utworzonych plikach.

FileMaker Server

Przywracanie przy uruchamianiu

Pliki FileMaker są teraz automatycznie odzyskiwane po awarii lub błędzie programowym. Rejestr przywracania na serwerze FileMaker weryfikuje wpisy bazy danych, gdy plik zostaje otwarty po raz pierwszy, przed dostępem klienta oraz jeśli plik nie został prawidłowo zamknięty.

Pobierz dokumentację (EN)

Ulepszenia API danych FileMaker

Dynamicznie odkrywaj strukturę swojego pliku FileMaker. Ulepszone API danych FileMaker obsługuje metadane XML, takie jak nazwy skryptów, nazwy układów i schematy układów.

Standaryzacja API administracji FileMaker

Nowe API administracji FileMaker w FileMaker Server opiera się teraz na specyfikacji OpenAPI. Ponadto API administracji FileMaker to standardowa funkcja, nie jest już próbna zarówno w FileMaker Server jak i FileMaker Cloud dla AWS.

Uwaga: okres próbny API administratora FileMaker w FileMaker Server 17 (poprzednia edycja) kończy się 27 września 2019 r.

Więcej informacji (EN)

Ulepszenia konsoli administratora serwera FileMaker

Konsola administratora FileMaker Server ma nowe funkcje, takie jak: zmiana domyślnego czasu kopii bezpieczeństwa przy użyciu wiersza polecenia; wyświetlanie operacji harmonogramu skryptów zakończonych powodzeniem/niepowodzeniem; wyświetlanie bardziej przejrzystych opisów stanu bazy danych; wyświetlanie, kiedy ostatnio uruchomiono konsolę administratora.

Zabbix to zastrzeżony znak towarowy firmy Zabbix LLC.

Ulepszenia monitoringu serwera

Łatwiej kontroluj zasoby i parametry serwera przy użyciu narzędzia monitorującego Zabbix, należącego do oprogramowania otwartego. Możesz nawet monitorować wiele serwerów jednocześnie.

Pobierz dokumentację (EN)

Hiszpańska wersja FileMaker Server

FileMaker Server ma teraz obsługę języka hiszpańskiego.

FileMaker Go

Otwórz konkretną aplikację przy uruchomieniu

Zapewnij lepszą widoczność aplikacji przez użytkowników. Otwórz określoną aplikację przy uruchamianiu FileMaker Go. Do konfiguracji wymagane jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM).

Dołącz do istniejącego PDF

FileMaker Go może dołączyć dodatkowe dane do określonego pliku PDF przy użyciu kroku skryptu.

Obsługa OAuth 2.0 dla kont w SDK aplikacji iOS

Uprość zarządzanie uwierzytelnieniami dzięki OAuth 2.0 z wykorzystaniem zewnętrznych podmiotów uwierzytelniających. Wykorzystaj istniejące uwierzytelnienia kont Amazon, Google lub Microsoft Azure do logowania się w aplikacjach utworzonych przy użyciu SDK aplikacji iOS.

Rozszerzona obsługa kodów paskowych

FileMaker Go obsługuje dodatkowe cztery typy kodów paskowych: PDF417, ITF-14, Aztec oraz Data Matrix.

Kolejne kroki

Licencje FileMaker – najczęściej zadawane pytania

Przed zakupem zapoznaj się z wersjami licencji.

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania

Społeczność FileMaker

Dołącz do dyskusji o funkcjach FileMaker 18 na forum internetowym.

Więcej informacji (EN)

Akademia Aplikacji Własnych

Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia dotyczącego platformy FileMaker z użyciem filmów internetowych.

Obejrzyj film (EN)

Import Field Mapping dialog box
File-based script steps and Script Error Logging
Manage Security dialog box and new managed security access
While and SetRecursion calculation functions