Ekologigruppen

Rara grodor och miljökonsekvenser i FileMakerapp.

”Vi kommer tjäna nära 30 procent i tid på de större uppdragen. Men framförallt säkrar vi kvaliteten i det vi gör och minimerar risken att missa något då vi är ute på fältarbete.”

Software och hardware

 • 6 st iPad
 • 6 st FileMaker Go licenser
 • 4 st FileMaker Pro
 • 1 st FileMaker Server

Funktioner i lösningen

 • Stor mängd fördefinierade fält kopplade till varandra.
 • Fotografier som geotaggas.
 • Naturtyper och tidigare inventeringar registreras lätt.
 • FM Go har gjorts ”frågvis” efter inmatningsbar information.
 • Dynamiska ändringar lätta att göra.

Fördelar med lösningen

 • Tidsvinst på nära 30 procent.
 • Minimerar risken för missar under fältarbete.
 • Kryssrutor gör inventeringsarbetet snabbt.
 • Efterarbetet enkelt och effektivt
 • Kvalitetssäkrar arbetet.

Biologen Per Collinder arbetar med miljöinventeringar och naturvärdebedömningar hos Ekologigruppen i Stockholm som utvecklat en egen FileMaker Go-app för att effektivisera inventerings- och rapportarbetet.

Större samhällsbyggnadsprojekt måste enligt lag miljökonsekvensbeskrivas. Det vill säga innan t.ex. en väg byggs måste Trafikverket göra en bedömning av vilka konsekvenser den kommer att få för miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är ett sätt att tänka efter före.

En väl genomförd miljökonsekvensbeskrivning är viktigt för att projekten skall löpa på enligt tidsplan.

Ett stopp under ett igångsatt projekt kan bli mycket kostsamt ifall analysen måste göras oplanerat. Botniabanan och järnvägstunneln genom Hallandsåsen är sådana skräckexempel med missade miljökonsekvenser som inneburit kostsamma stopp i projekten. Sällsynta grodor eller annan särskilt skyddsvärd fauna är typexempel på sådant som kan stoppa ett byggprojekt.

En viktig del av miljökonsekvensbeskrivningen utgörs av hur projekten påverkar naturmiljö. Då görs en naturvärdesinventering där en inventerare går ut i fält och bedömer vilka områden som kan exploateras utan att det blir stor inverkan på biologisk mångfald och vilka som är särskilt värdefulla. Inventeringen resulterar i en karta där områden med olika naturvärden avgränsas och beskrivs.

Hos Ekologigruppen använder Per Collinder och fem andra medarbetare en egenutvecklad iPadapp i FileMaker Go kopplad till en FileMakerdatabas, ett arbete som påbörjades sommaren 2012 och resulterade i en app som togs i bruk redan vid följande årsskifte.

fmgo_temp_pic1

En stor del av fältarbetet förbereds och uppgifter läggs in i FileMaker-appen innan man beger sig ut. Projektet ges ett ID-nummer, kartor över tidigare inventeringar kan importeras och naturtyper kan identifieras och ges markeringar för närmare spårning av skyddsvärda arter. Appen är byggd med ett stort antal fördefinierade fält med kopplingar till varandra, vilket gör att kryssrutor snabbt för inventeringsarbetet framåt med automatik. Fältkopplingen karta-beskrivning-vegetationstyp-inventering är logisk. Med rutinuppgifterna automatiserade blir det tid över för att mer exakt kunna anteckna väsentliga iakttagelser som har betydelse för totalanalysen.

Ipads virtuella tangentbord på skärmen tillåter att man skriver med tummarna vilket gör textinmatning enkel.

”Det finns två stora fördelar med att arbeta med Filmakerappen i paddan. Den viktigaste är att programmet mer eller mindre ”frågar” efter den information vi skall fylla i när vi är framme vid ett område vi skall beskriva. Det gör att vi inte missar att fylla i väsentlig information. Genom att ha mycket fördefinierade parametrar får vi också konsekvent genomförda bedömningar som också är sökbara. Det blir helt enkelt högre kvalitet på vårt arbete”, säger han.

Den andra stora fördelen är att sammanställningsarbetet nu går fortare. Tidigare ägnades en stor del av fältarbetet åt att i efterhand registrera handskrivna anteckningar in i databasen. Den tiden kan nu istället läggas på efterarbete och den sammanfattande rapport på miljöinventeringen som alltid avslutar ett uppdrag.
fmgo_temp_pic2

200 mantimmar

Ipadappen som har tagit cirka 200 timmar att utveckla, fungerar bra i nuvarande utförande men det finns ständigt nytt att förädla. Den tidigare databasen är nu helt omskriven. Att företaget arbetat med FileMaker sen version 3 och fortfarande är Mac-baserat, är kanske mer kuriosa idag men antyder en pålitlig utvecklingsmiljö. FileMaker kan numera så mycket mer och finns även för PC-miljö.

”Utvecklingsarbetet har gått väldigt smidigt. Dynamiska ändringar har kunnat göras i takt med att vi förstått vilka tillägg som varit möjliga att göra för att ytterligare skärpa applikationen.”

Per Collinder som varit projektledare insåg tidigt vad som projektet kunde betyda för fältarbetet.

”Det jag gillar bäst är att appen minimerar risken för att man missar något när man är ute i fält, samt att det är lätt att ta fotografier som geotaggas och läggs in i appen som stöd för iakttagelser och bedömningar. Speciellt efterarbetet har blivit lättare genom kvaliteten på de insamlade uppgifterna höjts.”

Ekologigruppen bestod av 7 personer 2001 och har nu expanderat till 25 anställda.

 

”Som företag gör vi förstås så mycket mer än enbart naturinventeringar, men vår nya app ingår självklart som en del i de faktorer som ger oss möjlighet att expandera. Vår konkurrenskraft har ökat vilket framförallt kommer göra skillnad vid de större uppdragen.”

Arbetet som är investerat i appen kan också förränta sig på annat sätt. Man för t.ex. en dialog med Täby kommun som visat sig villiga att satsa mer långsiktigt på miljöinventering och skapa en egen naturdatabas utifrån Ekologigruppens Filemakerupplägg.

”Det öppnar för ett abonnemang av vår databasstruktur och vi hoppas förstås kunna intressera även andra kommuner för liknande avtal”, säger Per Collinder
fmgo_temp_pic2

Företagsfakta

Ekologigruppen grundades 1988 och består 25 år senare av 25 miljökonsulter – ekologer, geovetare, landskapsarkitekter, geografer och samhällsplanerare.

Ekologigruppen arbetar med hållbar samhällsutveckling inom ekologi, naturvård, samhällsplanering, landskapsarkitektur samt miljökonsekvensbeskrivning. Metoderna baseras på aktuell forskning samt kunskap och erfarenheter inom naturvetenskap och planering.

FileMaker:

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se