NSVA

Rent och snyggt och mer en enbart vatten och avlopp

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB uppstod 2009 då fem olika kommuners VA-verksamhet fördes in i ett gemensamt regionalt bolag. Kärnverksamheten finns i vattnet – från ett rent friskt dricksvatten till ett omhändertaget och renat spillvatten – där cirka 400 olika anläggningar är inblandade i allt detta.

Software och hardware

 • 10 st iPhone samt 70 st iPad
 • 80 st FileMaker Go licenser
 • 130 st FileMaker Pro
 • 1 FileMaker Server

Funktioner i lösningen

 • Inrapporterade kontroller omvandlas till arbetsorder.
 • Avprickningsbar checklista via på förhand definierade kontroller.
 • Lättåtkomligt data gör att fler kan utföra kontrollerna.
 • Fel kan rapporteras med text, bild och eller inspelat ljud.
 • Ett tiotal FileMakerdatabaser har sammansmälts till en enda.

Fördelar med lösningen

 • Alla relevanta data samlade på ett ställe, ständigt tillgänglig för behörig personal.
 • Gränssnitten anpassat för olika arbetsgruppers datorvana och behov.
 • Hittar felen och kan åtgärda dem innan de blir dyrare att reparera.
 • Pappersbaserad information i pärmar har digitaliserats och kan nu nås av alla.
 • Effektivare kostnadskontroll.
fmgo_temp_pic1
NSV har bland annat utvecklat en FileMaker Go-app som ett hjälpmedel till företagets brandskyddskontrollanter. Så här kan det se ut när de startar sin iPad ute på fältet. Via ikonen Brandskydd synkas data med FileMaker server och aktuell status hämtas ner till iPaden.

På fyra år har Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) sammansmält ett tiotal FileMaker databaser där ett flertal av dessa är anpassade för FileMaker Go och iPads. Cirka 80 medarbetare kan från fältet hämta och lämna information indirekt via en centralt placerad FileMaker Server. ker produktdatabas. Prisfrågor och annat kan därmed hanteras direkt.

Vi har medvetet försökt få det rent och snyggt för att göra det enkelt att använda våra appar. Ingen vill att det man gör blir en skrivbordsprodukt, så det krävs anpassning till vilken yrkesgrupp som är användare, säger Per Nordström, miljö- och kvalitetssamordnare vid NSVA som också varit inblandad i samtliga projekt som hamnat i företagets många iPads.

Exempel på appar man utvecklat är Brandskyddskontroll, Servicekontroll, Tidrapportering, Avvikelsehantering m.fl. Då man har många av sina medarbetare ”ute på fältet” runt om i NSVA:s ägarekommuner, behöver man mobila enheter för att effektivisera kontroll och underhåll. Hittills har man främst byggt för iPad, även om det finns en speciellt framtagen enklare kontrollapp till iPhone, som arbetsredskap för att hämta och lämna information.

fmgo_temp_pic2
Kontrollen utförs med hjälp av en förutbestämd kontrollplan som bearbetas punkt för punkt. Ett OK på röd botten betyder att det finns något fel och att en anmärkning gjorts.

– Tidigare fanns all denna information på papper samlade i pärmar eller i enskilda filer på någon medarbetares dator. Nu samlas och uppdateras data till en enda plats, som kan nås av alla. På det sättet blir arbetet enklare och kontroller kan exempelvis utföras av olika medarbetare eftersom informationen finns lättillgänglig, förklarar Per Nordström.

NSVA har arbetat med en FileMaker-konsult i Helsingborg då apparna byggts. Utgångspunkten har legat i de databaser som finns i FileMaker Server som körs i PC-miljö.

– En bra beställarfunktion är nödvändigt för att lyckas. Projektledaren ska kunna verksamheten så att det som byggs fyller verksamhetens mål och krav, samtidigt som arbetet effektiviseras. Lika viktigt är också kunskap om hur verksamhetens olika yrkeskategorier kan använda en iPad-app.

– Vi har inom NVSA allt från ingenjörer som har datorn som sitt arbetsredskap till rörläggare och andra yrkesgrupper som inte har så stor datorvana. Varje grupps behov måste tillgodoses med rätt information och skräddarsytt gränssnitt för att fungera optimalt. Jag tycker vi har lyckats väl där och fått bra gensvar, för när apparna börjat användas kommer förslag på hur de kan bli ännu bättre.

fmgo_temp_pic2
Felaktigheter noteras med text, bild och eller inspelat ljud. Efter avslutad kontroll skickas kontrollen till servern. Listan på felaktigheter kan sedan skickas vidare som arbetsorder till rätt personal för åtgärd.

När en medarbetare utför kontroller ute på fältet, så prickas på förhand definierade punkter av enligt ett schema i appen. Inrapporteringen görs via det mobila 3G-nätet till servern och rapporten fångas upp av driftchefen eller dennes medarbetare och omvandlas till en arbetsorder. Denna i sin tur skickas vidare till en valfri medarbetares iPad på fältet där det tydligt anges vad som ska repareras eller åtgärdas.

– Det ytterst sällsynt att saker hamnar mellan stolarna numera, påpekar Per Nordström.

En bit in i utvecklingsarbetet börjar applikationerna nästan växa av egen kraft. FileMaker gör det enkelt att omsätta strukturer i moduler, och man kan återanvända modulerna i närbesläktade funktioner i andra appar som tillverkas. Så bygger man snabbare nya appar till andra områden.

– Med kontroll av arbetsmiljö, miljö, anläggningar och service kan vi finna felen innan de blir större och mycket dyrare att reparera. Kort sagt så ger detta en effektivare kostnadskontroll.

– Ytterst är det ju VA-abonnenterna som finansierar vår verksamhet. Och vi ser till att de får bra valuta för pengarna.

På detta vis är alla kontroller, avvikelser och annan information samlade på ett ställe, alltid tillgänglig för våra medarbetare.

— säger Per Nordström

FileMaker:

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se